Om Anders Walls Stiftelse

Om Anders Walls Stiftelse

I anslutning till Anders Walls 50-årsdag 1981 tog ett antal framträdande personer inom svenskt närings- och kulturliv initiativet till en insamling för att främja sådana ändamål som ligger Anders Wall nära, främst att stödja och uppmuntra insatser gjorda av unga människor i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. De insamlade medlen överfördes till en stiftelse som fick namnet Anders Walls Stiftelse. Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik.

Sedan starten har stiftelsen delat ut mer än 65 miljoner kronor i stipendier och bidrag och antalet stipendiater uppgår idag till nära 450 personer. Minst lika viktig som stipendiesumman är med­lemskapet i nätverket Wallumni, bestående av alla tidigare stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bland annat internationella studieresor tillsammans. Stiftelsens ordinarie stipendier delas med några undantag traditionellt ut vid en ceremoni i Stockholm den 10 mars.

Anders Walls Stiftelse bidrar med stipendiesumman till Kungl. Operans Anders Wall-stipendium, Jussi Björling-stipendiet samt Allmänna Sångens Composition Award till kvinnliga tonsättare. Stiftelsen delfinansierar även Anders Walls professur i entreprenörskap vid Uppsala universitet och den årliga Anders Wall-föreläsningen. Därutöver gör stiftelsen också insatser av mera tillfällig karaktär i enlighet med stiftelsens huvudsakliga inriktning. 

STIPENDIER OCH BELOPP:
Unga Forskare 2 x 150.000 kronor
Ung Företagsamhet 100.000 kronor
Landsbygdsutveckling 100.000 kronor
Svenska Handelskammaren i Shanghai 200.000 kronor
Svenska Handelshögskolan i Helsingfors 125.000 kronor
Svenska Handelshögskolan i Riga 125.000 kronor
Giresta Kyrkas Musikstiftelse 2 x 100.000 kronor
Confidencen Rediviva 2 x 100.000 kronor
Årets Uppsalastudent 100.000 kronor
Katedralskolan i Uppsala 2 x 25.000 kronor
Kungl. Operans Anders Wall-stipendium 500.000 kronor
The Anders Wall Entrepreneur of the Year Award USD 25.000
Jussi Björling-stipendiet 100.000 kronor 
Composition Award 50.000 kronor 
Anders Wall Environment Award EUR 15.000 (t.o.m. 2019)
The Brittingham Viking Scholarship USD 12.000 (t.o.m. 2019)

Stipendiater nomineras av stiftelsens samarbetsorganisationer, såsom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Förbundet Unga Forskare, organisationen Ung Företagsamhet m.fl. Man kan således inte själv ansöka om stiftelsens stipendier. Undantaget är stipendiet för ett års praktik på Svenska Handelskammaren i Shanghai.